Sociaal beleid

We maken van onze gemeente een plek maken waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – zich thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult, vormen hiervoor een belangrijke voorwaarde.

De gemeente is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. Ze bundelt de expertise van de lokale actoren en werkt nauw met hen samen om lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen, bij voorkeur door de lokale spelers. Zo kan de ene gemeente meer nood hebben aan extra kinderopvang, terwijl andere gemeenten kampen met een sterkere vergrijzing en bijgevolg meer moeten inzetten op woonzorgcentra. We ondersteunen initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren.

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap. 

Nieuws over dit onderwerp