Ambitie voor Ronse

N-VA Ronse is een samenwerking van vrije en ongebonden, gevestigde en nieuwe Ronsenaars die verantwoordelijkheid opnemen en consequent aan politiek doen. De N-VA kiest complexloos voor Ronse als een Vlaamse stad gelegen aan de taalgrens en op het kruispunt van de verschillende culturen en talen.

Uitdagingen voor Ronse

Aan het begin van de 21ste eeuw staat Ronse voor grote uitdagingen. Onze stad heeft te kampen met een fragiele samenleving die de ontplooiing en ontwikkeling kan hinderen. N-VA Ronse wil zich niet eenzijdig blindstaren op hetgeen in de stad verkeerd loopt, noch laten leiden door een fatalistisch doemdenken of een wenteling in beklag. Een correcte, kritische analyse en een duidelijke kijk zijn immers noodzakelijk voor het formuleren van een krachtdadig en gedegen antwoord.

Na de lokale verkiezingen van 2012 staan we mee aan het roer van onze stad. Tal van volgehouden inspanningen hebben het uitzicht van Ronse drastisch veranderd. Er gebeurde al heel wat voor de herwaardering en er staan momenteel tal van waardevolle projecten in de steigers. Er is nog een weg af te leggen en een achterstand in te halen. Veranderen doe je niet met grote beloftes en grootse uitspraken, maar stap voor stap met kleine verwezenlijkingen en een volgehouden vertrouwen.

Een wervend project voor Ronse

Willen we met onze stad de afspraak met de toekomst niet missen, dan moeten we problemen ombuigen tot opportuniteiten en uitdagingen. We kunnen het ons niet veroorloven om bij de pakken te blijven zitten. De Ronsenaars hebben geen boodschap aan politieke spelletjes, een clash der ego’s en electorale kortzichtigheid. De politiek is er niet voor zichzelf, maar om de samenleving vorm te geven en projecten te realiseren.

Ronse heeft nood aan een duidelijke visie, aan een onderbouwd en wervend project met een realistische en ambitieuze kijk op de toekomst. Niet alles kan van vandaag op morgen worden gerealiseerd. Een visie voor de toekomst staat trouwens haaks op korte termijn denken en enggeestige politiek. Zo moeten vooropgestelde doelstellingen en gemaakte plannen continu worden getoetst op de haalbaarheid en waar nodig worden bijgestuurd.

Het stadsbestuur dient te investeren in een gedegen infrastructuur en de basisconditie garanderen voor een aantrekkelijke omgeving. Het beleid moet met andere woorden gekenmerkt worden door een goed bestuur dat knelpunten efficiënt en effectief aanpakt. Daarbij is het belangrijk dat het stadsbestuur als regisseur van de stad onomwonden kiest voor Ronse en alles in het werk stelt om een optimaal en gunstig klimaat te creëren. De stad moet ondernemerschap en creativiteit stimuleren, alsook het innovatief vermogen en het economisch groeipotentieel bevorderen.

Geloof in de toekomst van Ronse

Wij geloven in de kracht van de stad. Een stad leeft niet op zichzelf. Een stad is een smeltkroes van talent en creativiteit. Ronse is geen statisch en onaantastbaar gegeven. Ronse dat zijn u en ik. Dat zijn alle Ronsenaars die worden gebonden en begeesterd door de stad. We vinden elkaar in onze bekommernis en geloof in de toekomst.

Daarom hebben we nood aan ondernemende en creatieve burgers die gedreven zijn door het enthousiasme om het tij te keren. Aan Ronsenaars die geloven in de mogelijkheden en kansen. Politici dragen een belangrijke verantwoordelijkheid om dit aan te sturen, te stimuleren en te begeleiden. Een stedelijk beleid moet werk maken van een open en stimulerende omgeving die voldoende mogelijkheden schept om keuzes te maken, activiteiten te ontplooien, creativiteit te botvieren en initiatieven te nemen.

Ronse mag niet verzanden tot een eiland dat zich dreigt te verliezen door faciliteiten, onverschilligheid, apathie, respectloosheid en economische malaise. N-VA Ronse kiest voor een open, zelfbewuste en Vlaamse stad die de inwoners bindt en de samenwerking aangaat met de omgeving. Wij kanten ons tegen iedere vorm van onrechtvaardigheid en discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, afkomst, ideologie, overtuiging en religie. Wij geloven in de democratische verworvenheden van onze maatschappij en komen op voor gelijke kansen en de universele rechten van de mens.

Kansen geven, verantwoordelijkheid nemen

De N-VA ziet Ronse als een gastvrije en hoffelijke stad van vrije en verantwoordelijke burgers. Wij zijn overtuigd van een inclusieve samenleving waar burgers samenleven en niet enkel terugplooien op zichzelf of de directe omgeving. Wij geloven in de dynamiek van het individu als onderdeel van een grotere gemeenschap. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de wereld rondom.

Mensen verdienen kansen. Wij sporen iedereen aan om deze met beide handen te grijpen. Daarbij mogen we diegenen die uit de boot dreigen te vallen niet uit het oog verliezen. De maatschappij mag hen niet aan hun lot overlaten. Door gelijke kansen te garanderen, kan ieder individu zich ten volle ontplooien zonder de eigenheid te moeten verloochenen. Inclusie is de beste voorwaarde voor tolerantie en samenhorigheid, alsook een preventief middel tegen criminaliteit en apathie. Rechten impliceren eveneens plichten. Zo wijst N-VA Ronse op de wederkerigheid van gastvrijheid, hoffelijkheid en maatschappelijke ondersteuning. Om het samen leven in goede banen te leiden worden afspraken gemaakt. Deze zijn echter niet vrijblijvend en moeten worden gerespecteerd.

Integratie is meer dan Nederlands leren. Het gaat gepaard met het opbrengen van respect voor de gemeenschap waarin men leeft.  Taal is immers meer dan een communicatiemiddel. Het is een afspiegeling van de cultuur en de gemeenschap, van de immateriële werkelijkheid die de samenleving kleur en richting geeft. Voor de N-VA rijmt taalhoffelijkheid niet op faciliteiten of iedere vorm van doelbewuste uitholling van het Vlaams karakter. De faciliteiten dwingen onze stad in een carcan dat een rem betekent voor de verdere ontwikkeling en de ontplooiing. Trouwens, faciliteiten hebben niets te maken met de rijkdom van meertaligheid. 

Imago van onze stad

Als ‘parel van de Vlaamse Ardennen’ heeft Ronse heel wat potentieel en troeven. In die zin moet werk worden gemaakt van een aantrekkelijk imago en een sterke merknaam die het dynamisch karakter weerspiegelt en de opportuniteiten optimaal uitspeelt. Trouwens, een stad leeft en bruist door de inventiviteit en enthousiasme van de inwoners. Zo is iedere Ronsenaar een ambassadeur van zijn/haar stad.

De N-VA wil haar steentje bijdragen om van Ronse een gezellige, aantrekkelijke en multifunctionele stad te maken waar het goed is om wonen, werken, winkelen, ondernemen en ontspannen. Een bloeiend socio-cultureel, sportief en economisch weefsel draagt daartoe bij.

Ronse dient het voortouw te nemen voor een samenwerking in de regio waarbinnen de verschillende steden en gemeenten zich gezamenlijk kunnen manifesteren en de onderlinge complementariteit maximaal uitspelen.

Een ambitieuze opdracht voor Ronse

N-VA Ronse heeft de ambitieuze opdracht om Ronse vorm te geven met een klare kijk op de uitdagingen van vandaag en morgen. N-VA wil met een positief project voor de Ronsenaars verantwoordelijkheid nemen en perspectieven geven. Wij nemen initiatief voor een stad met een uitzicht op een voorspoedige toekomst.

De N-VA wil als zelfbewuste partij met een duidelijke visie op de stad en op basis van inhoud en programma aan politiek doen. N-VA Ronse reikt de hand naar iedere Ronsenaar die de stad een warm hart toedraagt om samen toekomst te schrijven. Wij richten ons tot iedereen die niet langer lijdzaam aan de zijlijn wil blijven staan, maar gedreven is door de overtuiging en geloof in de toekomst van onze stad.

Samen kunnen we werk maken van onze stad.

Een nieuwe wending voor Ronse. Dit is onze drijfveer. Dit is waar de N-VA dagelijks werk van maakt!