Veiligheid

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Het veiligheidsbeleid werd in dit land jarenlang verwaarloosd en daarvoor hebben we helaas een zware prijs moeten betalen. Dankzij minister van Binnenlandse Zaken Jambon hebben we op alle niveaus —dus ook op lokaal niveau— de omslag gemaakt naar een echte veiligheidscultuur, een geïntegreerde aanpak van de veiligheidsproblematiek en dat ondanks de moeilijke maatschappelijke context.

Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander.

Ook de gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op de preventie van criminaliteit en overlast. De N-VA gelooft in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken.

De N-VA is zich ervan bewust dat er binnen de huidige budgettaire en maatschappelijke context veel gevraagd wordt van de politie en haar medewerkers. Maar ze is ervan overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om enerzijds efficiëntiewinsten te boeken en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening door de politie nog te verbeteren.

Dé uitdaging voor de gemeenten ligt de komende jaren zonder twijfel in het creëren van een cultuur van bestuurlijke handhaving. Gemeenten hebben momenteel al heel wat instrumenten in handen om de innesteling van georganiseerde criminaliteit op hun grondgebied te voorkomen (bijv. het intrekken van vergunningen,…) maar soms zijn die mogelijkheden onvoldoende gekend.

Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. Sinds 1 januari 2015 werden de gemeentelijk en gewestelijk georganiseerde brandweerdiensten definitief omgevormd tot een nieuwe structuur: de hulpverleningszone. Die reorganisatie heeft onder meer een efficiëntere werking als doel, wat impliceert dat men als lokaal mandataris ook een ander beleid moet voeren. De organisatorische bevoegdheden van de brandweerzorg zijn immers niet meer gemeentelijk georganiseerd. Toch heeft de gemeente nog steeds een rol te spelen met betrekking tot de brandweer. 

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Ronse pleit een veilige stationsomgeving

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting kaartte N-VA-fractieleider David Vandekerkhove de grimmige sfeer in en rond de stationsbuurt aan. Op zijn voorstel zal de Gemeenteraad een motie richten naar …

Corona bestrijden kan nu ook met 'Ronse mondmasker'

De stad Ronse heeft 2.000 mondmaskers laten maken. Ze kunnen online worden besteld. De stad vraagt om zo veel mogelijk foto's te delen waarop de mondmaskers te zien zijn. “Covid-19 heeft jammer genoeg …